bosch niebieski

 • Elektronarzędzia akumulatorowe
 • Wiertarki i wiertarki udarowe
 • Wkrętarki i wkrętarki udarowe
 • Młoty udarowo-obrotowe i udarowe
 • Technika diamentowa
 • Technika pomiarowa
 • Szlifierki i obróbka metalu
 • Szlifierki i strugi
 • Frezarki
 • Narzędzia wielofunkcyjne Multi-Cutter
 • Piłowanie
 • Urządzenia stacjonarne i stoły
 • Obróbka płytek
 • Systemy odsysania pyłu
 • Mieszalniki
 • Opalarka i pistolet do klejenia
 • Myjki wysokociśnieniowe
 • Serwisowe narzędzia pneumatyczne
 • System Bosch Mobility

«Wróć | Bosch Klient » Regulamin


Kategorie
BBS

Nowości
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Logowanie

ilość produktów:
0 produkty

zobacz
Bestsellery
 • 2017-05-01

  Nowa aktualnosc

   Zapraszamy do stałej współparacy !!! 

  czytaj dalej »

Regulamin

   ·       
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.bosch.grodno.pl


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
2.       Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II DEFINICJE

1.       Sprzedawca (usługodawca) – GRODNO S.A. z siedzibą w Michałów- Grabina ul. Kwiatowa 14 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5361097644, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
2.       Sklep internetowy  – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.bosch.grodno.pl
3.       Nabywca (usługobiorca, użytkownik) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto w Sklepie internetowym. Usługobiorca jest Klientem w ramach Umowy sprzedaży. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.
4.       Użytkownik – podmiot/nabywca, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
5.       Umowa sprzedaży -  umowa zawarta w Sklepie www.bosch.grodno.pl na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy/ przedmiotu.
6.       Umowa o świadczenie usług: umowa zawarta w Sklepie www.bosch.grodno.pl na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
7.       Umowa: obejmuje umowę sprzedaży oraz umowę o świadczeniu usług.
8.       Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego
9.       Koszyk: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Nabywca/ Usługobiorca dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia.
10.       Zamówienie: oświadczenie woli Nabywcy/Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

III OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.       Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
2.       Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
3.       Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
4.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5.       Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
6.       Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV.    REJESTRACJA W SKLEPIE

1.       Użytkownicy mają możliwość:
a.       korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
b.       dokonania rejestracji w Sklepie.
2.       Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a.       prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
b.       akceptacji Regulaminu.
3.       Rejestracja w Sklepie jest możliwa i umożliwia sprawdzanie historii zakupów, po akceptacji Regulaminu.
4.       W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
5.       Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
6.       W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
7.       Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1.       Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2.       Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
3.       Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
a.       adresu dostawy,
b.       sposobu dostawy,
c.       sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
4.       Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca w terminie 24 H weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę w tym terminie, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
5.       Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

VI SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ TERMINY REALIZACJI

1.       Sprzedawca udostępnia Nabywcy następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
- płatność za pobraniem przy odbierze przesyłki – realizacja zamówienia w ciągu 96 h/roboczych
- płatność gotówką/kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w wybranym punkcie sprzedaży stacjonarnej  – realizacja zamówienia w ciągu 96 h/ roboczych
- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – realizacja w ciągu 96 h/ roboczych od momentu zaksięgowania środków finansowych na koncie
Bank Milenium
Nr konta: 25 1160 2202 0000 0002 4745 9964

       
2.       Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.
3.       Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
4.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już zrealizowanych.

VII SPOSOBY ORAZ TERMINY DOSTAWY

1.       Sprzedawca udostępnia Nabywcy następujące sposoby dostawy produktu:
a.       - odbiór osobisty w jednym z dostępnych punktów sprzedaży (http://grodno.pl/kontakt/punkty-sprzedazy-grodno-sa.html)
b.       - dostawa przesyłki kurierskiej – zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL – http://www.dhl.com.pl/pl.html
2.       Maksymalna kwota pobrania to 5000,00 zł.
3.       Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
4.       Dostawa następuje na wskazany adres przez Nabywcę w godzinach 8:00 – 18:00
5.       Czas realizacji:
a.       Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych (przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy www.bosch.grodno.pl a Kupującym.
6.       Na czas dostarczenia przesyłki składa się czas potrzebny na realizację zamówienia (mówi o tym informacja "dostępność" przy każdym produkcie) oraz czas potrzebny kurierowi na dostawę.
7.       Podane przy każdym produkcie terminy wysyłki mówią o dniach roboczych i oznaczają orientacyjny termin realizacji zamówienia.
8.       Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
9.       Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
10.       Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2.       Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres bosch@grodno.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (Grodno S.A oddział Brwinów, ul. Partyzantów 15, 05-840 Brwinów. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a.       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
b.       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c.       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d.       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
3.       O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

1.       Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 4 lit. a poniżej.
2.       W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
3.       Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
4.       W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu na konto Nabywcy  wpłaconych środków finansowych uwzględniając cenę zakupionych produktów oraz koszty transportu.
5.       Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
a.       gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
b.       po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru

c.       w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
d.       w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
6.       Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
7.       O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji. 

X PRZERWY TECHNICZNE

1.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XI.2 Regulaminu.
2.       Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
3.       W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym Regulaminu.
4.       Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
5.       We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
6.       Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.

7.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 01.05.2017